RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

Geopolityka XXI wieku

 

Nowymi czynnikami w obecnej geopolityce jest nowoczesna technologia, zakres i szybko informacji oraz dziaania skoncentrowanego kapitau. Tradycyjnymi czynnikami s terytoria i ludno mocarstw oraz pozostaych pastw. Tylko, e geopolityka XX i XXI wieku zasadniczo obraca si wok zasobw surowcw energetycznych, a nie zielonych pastwisk z ubiegych stuleci.

Mimo zagroe i otwartych konfliktw wiat od II wojny wiatowej, mimo ogromnej dynamiki spoeczno - gospodarczej jest we wzgldnej rwnowadze. Pki nie zachwieje si geopolityczny trjkt: ROSJA, USA, CHINY, nawet dugotrwae konflikty typu Bliski Wschd nie wytrcaj caego wiata ze wzgldnego spokoju. Ewentualny upadek jednego z trzech mocarstw moe powodowa zmian caej geopolityki w wiecie. Wobec tego pozostae pastwa powinny by zawsze zainteresowane dobrymi stosunkami w mocarstwowym trjkcie. Przez mocarstwa przepywa wikszo skoncentrowanego kapitau, ktry moe by czynnikiem jednakowo wzmacniajcym wszystkie mocarstwa. Czynnikiem, ktry obecnie jest mao stabilnym jest ludno mocarstw: ok. 140 mln Rosja, ok. 1 mld 300 mln Chiny i ok. 300 mln USA. Mimo wielu inwestycji USA w Chinach nadal 150 milionw Chiczykw jest gotowych do imigracji na rne strony wiata. Na dzie dzisiejszy ju 16 mln Chiczykw znalazo si w Rosji, ktra w strategii geopolitycznej Chin jest naturalnym terytorium, ktre dla Rosji jest za wielkie. Tu jest najwiksze ryzyko przyszego konfliktu midzy wielkimi mocarstwami. Podzia Rosji na cz europejsk, by moe czonka UE i NATO oraz wcielenie czci azjatyckiej do Chin moe by kiedy przedmiotem midzynarodowej konferencji w Teheranie. Czy Rosja PUTINA nie widzi tego zagroenia, raczej nie, gdy nie oferuje POLSCE szczeglnego paktu sowiasko-zachodniego, ktrym musi by kiedy zatrzymana chiska ekspansja. Czy Chiny przejmujc cz rosyjskiego terytorium nie stayby si jedynym mocarstwem na wiecie na kilka wiekw. To nie jest atwy problem, jednak potencjalna okupacja mao zaludnionego terytorium mogaby pod wpywem caego wiata zosta zamieniona na rent terytorialn, co musiaoby uwzgldnia niezbdne terytorium dla 1,5 mld Chiczykw, ale to terytorium nie mogoby by pynnym a po Europ Zachodni, dlatego to jednak Rosja miaaby pod tym wzgldem mie zdolno zatrzymania Chin przed rubieami Moskwy. Jest tylko jeden sposb, aby to byo realne. Do obrony Moskwy musi stan caa reszta wiata, angaujc cay skoncentrowany kapita i rodki obronne. Wszystko na przyszo musi jednak ulec przemianie, czowiek nie moe w nieskoczono omija wyznaczonej dla niego drogi, kady kierunek doranie korzystniejszy jest gorszy od trudniejszego, ale przecie koniecznego wysiku zgodnego z ca wiadomoci ludzkoci.

Czy wiemy co to jest pokora? Przecie kady drobny sukces czyni nas wielkimi zwycizcami, a wic tymi, ktrzy kogo pokonali, czy pokora to odstpienie zwycistwa rywalowi? Bo jak z pokor mona byo oglda pola walki z tysicami polegych? Nie ma jak dotd atwego ideau pokory, ktra jest bohaterstwem, zgod nawet na mier, ale wikszym jej wymiarem jest zawsze zamiana groby wojny na pokj. Wewntrzny kompromis, racjonalna rezygnacja z osobistych de na rzecz oglnej godnoci ludzi jest podstaw umiarkowanej pokory, ale trzeba jeszcze czego wicej, czasami niezbdne jest powicenie i to nie pod wpywem adrenaliny, lecz po prostu z wyboru. Cho nie brzmi to przekonujco, to sprbujmy przedstawi model wiata z wikszoci ludzi pokornych, wtenczas jednak oddamy go w rce oprawcw, zatem to nierealna sugestia.

Pokora to popieranie tych si, wzgldne ich tworzenie, ktre s zdolne do bronienia pokornego porzdku wiata. Kade inne zaangaowanie nic wsplnego z pokor nie ma. "Nasz Przewodnik" mimo tego, e powsta i dziaa na tej zasadzie nie zdoby uznania, a jednak w tym wypadku pokor bdzie trwanie dalej, bo przecie pokora nie staje si popularna, jeeli jest autentycznie pokor. Pokora to jednak nie bezczynno, to dziaanie we wczeniej okrelonym celu, ktra czasami nie pozwala rezygnowa z szat dostojestwa, wanie wwczas bardzo duo mona zrobi na rzecz pokoju na wiecie, lub natchn wiar i uaktywni lokalne spoeczestwo. Pokora czsto to po prostu praca, ale jednak pozbawiona wyzysku innych ludzi.

Wrmy do geostrategii, czy z wielu scenariuszy jest moliwe, aby USA zainicjowao wschodnioeuropejsk integracj, tj. przyjcie do UE Ukrainy i Biaorusi przy aprobacie Rosji. Po pierwsze popatrzmy na interes USA, czyli strategiczne zwikszenie swojej pozycji midzy Bruksel i Moskw oraz porednio umocnienie sojuszu z Rosj . Gwny warunek to strategiczne zaoenie Rosji i USA, e Europa na dugi czas gotowa jest na pokojowe angaowanie si w wiecie, czyli tym samym byaby trwaym sojusznikiem USA.

Najtrudniej bdzie zrozumie, najpierw uzyska zgod Rosji na wejcie Ukrainy i Biaorusi do UE, bo przecie dotd Rosja czego takiego nie braa pod uwag, mwic, e to zagraa jej bezpieczestwu. Ot jest rewers takiego obrotu sprawy, to UE po przyjciu Ukrainy i Biaorusi stanie si mniej bezpieczna sama w sobie, dlatego tylko przy gwarancjach USA zechce na to si ewentualnie zgodzi, czy zatem nie s to posunicia zwikszajce ryzyko wojen ni pokoju. Niebawem bdziemy mieli test Kosowa, takie mae Pastwo bdzie kusio wielki konflikt, a caa Europa rodkowo-wschodnia w gremiach UE przy tolerancji Rosji i wpywach USA musi stabilizowa pokj mimo jakby znacznie wikszego problemu terytorialnego dla chtnych do stref wpyww. Odpowied jest prosta. W Kosowie moe by tylko jedna ze stron, a w caej strefie batycko-rodkowo-wschodniej po poudnie mog by wszyscy jednoczenie, co nazywamy praktycznym uelastycznieniem stref wpyww. Istot pokojowo rozwijajcego si kapitalizmu jest pokojowe pozyskiwanie stref wpyww lub te stref rozwoju, co jest te od razu interesem narodw z tych stref, bo w globalnym kapitalizmie le jest, jak kapita nie dociera do stref zamknitych. Dziaa tu prawo dominacji, po jego stronie jest wikszy i wyszy parasol, niej mog przebiega te same drogi, ktre jednak nie wiod ku dawnej przeszoci, ani ku wasnej przyszoci, s w pewnym sensie wewntrznymi sieciami drg powiatowych.

Dokd moe trwa wyej wyartykuowana idylla? A wszystkie sabo rozwijajce si tereny na wiecie zostan zintensyfikowane? Czy taka geostrategia nie ma zagroe? A wemy na przykad CCD ("zakcenie ywota pszcz"), niby takie nic, a caa geostrategia przestanie by realizowana, wszyscy zostan na swoich miejscach, zwin si wielkie, wysokie parasole, a na drogach powiatowych, pojawi si gorczka, jak produkowa ywno bez pszcz? Czy gdyby nie kapitalizm i jego globalizacja nie byoby wirusa stresujcego cae gatunki flory i fauny, nie wiem, ale tempo przemian przestao od dawna korelowa z biologi wiata i czowieka. Tutaj trafna staje si teza Al Gore'a: "wiek XXI bdzie wiekiem ekologii, albo nie bdzie go wcale", a moe jutro to wanie bdzie now geopolityk XXI wieku.

Witold Zembrowskidrukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt