RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
Naturalna racjonalno


Na og nie popieramy wydziwiania, nawet mwimy, e dymy do normalnoci i mona si z tym zgodzi o ile zdajemy sobie spraw co jest normalne, a co moe by w pewnym sensie dziwne. Bo chyba nie jest normalne, by rolnicy pracowali nie osigajc dochodw i jest zadziwiajce, aby z budetu pastwa i budetw samorzdowych wypacano horrendalne pensje wielu osobom zajmujcym funkcyjne stanowiska, take czonkom zarzdw niedochodowych spek Skarbu Pastwa. Jak to jest, e jedni podlegaj prawom rynku, a drudzy dziel si bez jakiegokolwiek umiaru publicznymi pienidzmi? Poniewa wszelkie materiay redakcyjne w ,,Naszym Przewodniku'' powstaj na bazie opinii i ocen czytelnikw, ktrych mamy coraz wicej jestem zobowizany pogbia spojrzenie na zarysowan przez spoeczestwo ziemi podlaskiej kwesti nierwnoci i niesprawiedliwoci spoecznej. Dzisiaj z nieskrpowan swobod moemy uwaa, e nikt z ludzi o stworzeniu wiata nie ma najmniejszego pojcia, take najwiksze wynalazki s tylko odkryciami tego co wszechwiat przenis z miejsca na miejsce. Naturalnym prawem czowieka jest cieszy si, e z pokolenia na pokolenie jest niezmiennie tym samym czowiekiem. Chocia jak dotd trudno to nam doceni i zrozumie, to odpowiedzmy, czy moe czyj mzg pracowa bez serca, nerek, puc itp. Tak samo, czy niejeden wielki przedsibiorca jest taki wielki bez setek pracownikw, budetowych pienidzy, albo co gorsza polskiego zota w postaci polskiej miedzi. Ta doskonaa przenonia jest niezbdna, aby zwrci uwag, e nam wszystkim jest konieczna naturalna racjonalno, e by moe ludzie nie s sobie rwni, ale s sobie podobni, bo jak jedni maj by ze ,,zota'', a inni z "chleba i wody", to chociaby stu profesorw od ekonomii chciao mi to wmwi, to powiem jedno, e najwicej prawdy jest w poezji i chyba std rodzi si dla niej coraz wikszy szacunek. Teoria, prawa ekonomiczne, studia rynkowe, mniej lub bardziej globalnie ujmuj zachowanie czowieka, ktry w indywidualnym podejciu bywa zmienny w swoich upodobaniach, celach, opiniach i na to nie ma adnego matematycznego prawa. Kiedy nasza modzie podejmujc rne kierunki studiw, nastpnie rozpoczynajc prac nie bdzie znaa ludzi, nie bdzie wiedziaa kim jest czowiek, nie bdzie wiedziaa take, co naley dla tego czowieka czyni. Zatem naturalna racjonalno to niezbdna cieka edukacyjna dla wszystkich nauk i studiw, to w perspektywie powszechny system spoeczno-gospodarczy uwzgldniajcy czowieka takim, jakim on rzeczywicie jest bez zaoenia, e za pienidze przerobimy go na mydo, bo takie prby ju byy i od tamtej pory wiat nie odstpi od wydawania najwikszych pienidzy na rodki zagady. Preferowana obecnie wska specjalizacja nie zawsze jest zdolna do syntezy w obszarze obiektywnej naturalnej racjonalnoci, dlatego mimo ambicji rnych nauk, orodkw twrczych musimy uzna przewodnictwo naturalnoci czowieka, ktrego pen sztucznoci nigdzie go nie zastpimy, bo w ostatecznoci materia zostanie, wszystkie odkryte promieniowania, ale zabraknie czowieka. Aby unikn zdemaskowania wpywowi ludzie dobieraj sobie lojalnych wsppracownikw, a powinno by dokadnie odwrotnie, aby zosta wpywow osob trzeba zdoby uznanie pord oponentw i wtenczas nie ma strachu przed ujawnieniem dyletanctwa , ktrego obecnie w strukturach spoeczno-gospodarczych jest zbyt duo. Niedugo bdzie pmetek kadencji nowych samorzdw powiatowych i wojewdzkich i bdziemy poszukiwa efektw tych rad i komisji. Aby to nie byy stracone lata spoeczestwo powinno zacz ocenia swoich przedstawicieli, bo jeeli nam jest obojtne, e wszystkie szczeble samorzdw zaniedbuj upowszechnianie kultury, tworzenie miejsc pracy, to w istocie czym si zajmuj? Ktniami midzypartyjnymi? Takie sprawy ju dawno powinny przej do historii. Teraz s potrzebni ludzie umiejcy naprawd co zrobi, a nie tylko cigle tumaczcy, e na nic nie maj pienidzy. Niech chocia raz nie wezm swoich wygrowanych pensji, a uwierzymy w to, e tych pienidzy faktycznie nie ma. W perspektywie spoeczestwo musi wpyn na rzeczywisty rozwj bardziej uspoecznionej demokracji w Polsce, ktra bdzie dziaaa dla dobra wszystkich obywateli, a nie tylko dla wskich grup ludzi biorcych udzia w partyjnych przetasowaniach znaczonych kart. dziedzictwo... Naturalne jest przechodzenie wszelkich dbr narodowych na modsze pokolenia, co dzieje si niezalenie czy kto tego chce czy nie. Bdc w rednim wieku tj. majc 2 lub 3 razy wicej lat ni dojrzewajca modzie przygldamy si jej pod ktem cech prawowitych dziedzicw naszego dorobku czy te niedostatku. Mimo, i na og nigdy nie prowadzi si na ten temat jakiej specjalnej debaty, to jednak modzie intuicyjnie zdaje sobie spraw, e takie dziedzictwo musi przej,chocia nie zawsze ma na wszystko ch. Moe troch szkoda, e robimy wiele rzeczy w yciu nie uwiadamiajc sobie faktu cigego dziedzictwa zych i dobrych rzeczy, bo przecie nie chodzi tu tylko o dobra materialne, ale o dobra szczeglnie wane, o szczeglnym charakterze w postaci dziedzictwa kultury, jzyka, ambicji narodowych. Oglnie rzecz biorc dziedzictwo potencjalnie obejmuje cay dotychczasowy dorobek, ale gdy na przeomie epoki midzy pokoleniami istniayby do due rnice, to cz dorobku mogaby zosta uroniona przez niedowartociowanie wszystkiego przez sukcesorw. Bo jeeli dzisiejszy Polak dy do urzdzenia si jak konsumpcyjna papuga, to z tego powodu nie bierze udziau w ambitnych dziaaniach albo z powodu niedostatku traci wiar w sensowno wyszych wartoci i idei. Dlatego programy spoeczne winny promowa ambitne postawy, nagradzajc ludzi prowadzcych dziaalno kulturaln jednoczenie przecinajc drogi bezproduktywnej konsumpcji. eby tego nie robi zbytnio doktrynalnie, to niezbdna jest instytucja mecenatu kultury, dowartociowanie wartoci i idei przez samoistne porozumienie elit lokalnych. Nieraz zasada samopomocy moe okaza si jedyn, ktra nie pozwala czemu umrze. Jeeli teraz nie zbudujemy takich przepraw, takich pomostw, to przecie liczebnie nard polski si nie pomniejszy, ale dawnego ducha kiedy moe zabrakn. Ostatnie prognozy demograficzne mog jednak sugerowa, e wyszy standart warunkw bytowych prowadzi do spadku przecitnej iloci dzieci w rodzinie, co moe w nastpnych latach doprowadzi do pomniejszenia si ludnoci Polski. sympatykw naszego kwartalnika dotrwa razem z obecnymi i przyszymi wsppracownikami i ich firmami do nastpnych numerw "Naszego Przewodnika".W tym miejscu wyraam szczere serdeczne podzikowanie wszystkim, ktrzy duchem i wspprac reklamow pozwolili nam zaistnie na naszym terenie i ycz im jak najlepszych efektw z tej wsppracy oraz duchowej wiary w powodzenie wszelkich szlachetnych przedsiwzi.

Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt